Lähetä sähköpostia osoitteeseen toimisto@falm.fi, niin saat lisätietoa yhdistykseen liittymisestä.

Yhdistykseen mukaan ovat tervetulleita kaikki lääkärit ja muut terveystieteellisen tutkinnon suorittaneet ammattilaiset. Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä edellä mainittujen alojen opiskelijat ja muiden ammattialojen ihmiset. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenet eivät voi äänestää eivätkä kuulua hallitukseen, mutta he voivat osallistua yhdistyksen koulutuksiin ja muuhun toimintaan. 

Järjestämme kuukausittain yhdistyksen jäsenille maksuttoman webinaarin elämäntapalääketieteen aihepiireistä. Haluamme tarjota terveydenhuollon ammattilaisille työkaluja moninaisten ongelmien kanssa kamppailevien ihmisten kohtaamiseen ja hoitoon. Pyrimme vaikuttamaan Suomen terveyspolitiikkaan.
Webinaareihin pääset mukaan, kun ilmoittaudut jäseneksi: toimisto@falm.fi.

Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 30.08.2023 13:26:01

 

1. Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Elämäntapalääketieteen Yhdistys ry. Säätiön englanninkielinen nimi on The Finnish Association of Lifestyle Medicine.

2. Yhdistyksen kotipaikka

Yhdistyksen kotipaikka on Mikkeli.

3. Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ihmisten terveyttä elämäntapalääketieteen keinoin. Menetelminä ovat näyttöön perustuvan elämäntapalääketieteen koulutuksen, tuntemuksen ja tutkimuksen edistäminen Suomessa sekä toimia elämäntapalääketieteestä kiinnostuneiden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä. Lifestyle Medicine Global Alliance -organisaation alajärjestönä Suomen Elämäntapalääketieteen Yhdistys ry toimii American College of Lifestyle Medicinen (ACLM) periaatteiden ja sisällön pohjalta

4. Tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. tukemalla näyttöön perustuvan elämäntapalääketieteen koulutuksen, tuntemuksen ja tutkimuksen edistämistä Suomessa,
 2. edistämällä elämäntapalääketieteestä kiinnostuneiden ammattihenkilöiden järjestäytymistä,
 3. tekemällä esityksiä ja aloitteita viranomaisille ja muille päättäjille,
 4. seuraamalla elämäntapalääketieteen kehittymistä kansainvälisesti ja pitämällä yhteyttä ulkomaisiin yhteistyökumppaneihin,
 5. harjoittamalla julkaisu-, viestintä- ja koulutustoimintaa,
 6. hankkimalla, perustamalla, vuokraamalla ja ylläpitämällä tarpeelliseksi katsomiansa kiinteistöjä ja muita tiloja,
 7. jakamalla palkintoja ja stipendejä.

5. Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

 1. järjestää erilaisia yleisötilaisuuksia ja periä osallistumismaksuja,
 2. ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 3. omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta,
 4. toimeenpanna rahankeräyksiä saatuaan asianomaisen luvan,
 5. voi harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

6. Jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi pääsevät yhdistyksen periaatteita ja toimintaa kannattavat lääkärit, terveystieteiden tai vastaavan tutkinnon omaavat ammattihenkilöt. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenmaksun suorittaneet ammattihenkilöt hakemuksen perusteella. Yhdistyksen varsinaisille jäsenille suositellaan koulutusta elämäntapalääketieteestä.

Äänivaltaa vailla olevaksi kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat huomattavasti edistäneet yhdistyksen tarkoitusta. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä ei enää täytä näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittava hallitus. Hallitukseen kuuluvat vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, sekä 2-4 jäsentä. Puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tulee olla lääkäreitä.

Erillistä rahastonhoitajaa ei tarvitse valita, jos kirjanpito on ulkoistettu kirjanpidon ja taloushallinnon ammattilaiselle.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen kokousta johtaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä, mukaan lukien puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee hallituksen puheenjohtajan kannattama mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

9. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2022. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.

Kutsu yhdistyksen vuosikokoukseen on lähetettävä kirjeitse, sähköpostitse tai ilmoittamalla jossain vuosikokouksen määräämässä sanoma- tai aikakauslehdessä viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä ja kannattavilla jäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttamiseen tai yhdistyksen purkamiseen vaaditaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) päätökseen osallistuneiden äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan. Varojen tarkemmasta kohdentamisesta päätetään purkamisesta päättävässä kokouksessa.